צו קיום צוואה

     צו קיום צוואה   


 מהו צו קיום צוואה?  איך מוציאים צו קיום צוואה? התנגדות לצו קיום צוואה, הליך הטיפול בבקשה לצו   קיום צוואה, אגרות עבור הוצאת צו קיום צוואה, טופס בקשה לצו קיום צוואה להורדה ועוד.

הגשת בקשה לצו קיום צוואה בצורה לא נכונה עלולה לגרום לעיכוב רב ואף להכשלת תהליך הוצאת צו קיום צוואה. בעמוד זה ריכזנו עבורכם מידע רב שיעזור לכם לדעת כיצד לפעול על מנת להוציא צו קיום צוואה בהצלחה. אנא קראו עמוד זה בקפידה לפני שאתם מגישים בקשה לצו קיום צוואה.

צו קיום צוואה| מהו צו קיום צוואה ?

כאשר נפטר מותיר אחריו צוואה, לא ניתן לחלק את רכושו ולתבוע זכות על פי הצוואה ללא קבלת צו קיום צוואה (סעיף 39 לחוק הירושה). לכן, יש להגיש בקשה לצו קיום צוואה לרשם לענייני ירושה או לבית הדין הרבני.

צו קיום צוואה הוא צו הצהרתי, הנותן תוקף מחייב לרצון הנפטר, כפי שבא לידי ביטוי בצוואתו. צו קיום צוואה נותן תוקף של פסק דין לתוכן ולנוסח הצוואה, ורק לאחר קבלתו ניתן לחלק את עיזבונו של הנפטר.

מי שמתנגד לכשרות הצוואה או לנוסחה, יכול להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה ולבקש למנוע את מתן צו קיום הצוואה. 

 

צו קיום צוואה| מי יכול לבקש צו קיום צוואה ?

את הליך הבקשה יכולים ליזום המוטבים בצוואה, כלומר הצדדים המופיעים בצוואה, וכל אדם המעוניין במתן תוקף לצוואה, כמו למשל נושה של יורש בצוואה, המעוניין כי אותו אדם החייב לו כסף יקבל את חלקו בצוואה וכך יחזיר לנושה את החוב שחב לו.

צו קיום צוואה| ממי מבקשים צו קיום צוואה ?

את הבקשה למתן צו קיום צוואה מגישים לרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו (במקרים ספציפיים מבקשים את הצו מבית המשפט).

 

לאחר שקיבל בקשה לצו קיום צוואה, מחויב הרשם לענייני ירושה לפרסם את עצם הגשת הבקשה בעיתונות היומית וברשומות, על מנת ליידע יורשים פוטנציאליים או מתנגדים לצוואת הנפטר, כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה. משמעות ההודעה היא כי צוואתו של הנפטר תקבל תוקף מחייב ותוצא לפועל בתום ההליך, ומי שמתנגד לכך או שלא ידע כלל כי המנוח נפטר או שקיימת צוואה, יוכל לערער ולהתנגד לצוואה בשלב זה, בטרם ייתן הרשם תוקף לצוואה באמצעות מתן צו קיום צוואה.

צו קיום צוואה| איך מוציאים צו לקיום צוואה ?

את הבקשה למתן צו קיום צוואה ניתן להגיש בשלוש דרכים:

1.      משלוח בדואר רשום;

2.      הגשה במשרדי הרשם לענייני ירושה במחוז הרלוונטי;

3.      הגשה באינטרנט, באתר של רשם הירושות ( רשם לענייני ירושה).

 

הגשת בקשה בדואר רשום או אצל הרשם לענייני ירושה

את הבקשה למתן צו קיום צוואה מגישים לרשם לענייני ירושה במחוז שבו היה מקום מושבו של המנוח בעת פטירתו (במקרים ספציפיים מבקשים את הצו מבית המשפט).

את הבקשה למתן צו קיום צוואה ואת כל המסמכים שמצורפים לה יש להגיש בארבע עותקים - מקור ושלושה העתקים.

 

על הבקשה למתן צו קיום צוואה לכלול:

 • שני שוברי תשלום מאושרים או אישור על תשלום באינטרנט. 
 • טופס בקשה למתן צו לקיום צוואה – על המבקש לחתום על הבקשה ולאמת את חתימתו בתצהיר לפני עו"ד, שופט, נוטריון, דיין או ראש ראשות מקומית.
 • תעודת פטירה של המנוח – התעודה צריכה להיות מקורית או העתק נאמן למקור.
 • תעודת פטירה של יורש – אם אחד היורשים בצוואה נפטר, יש להציג את תעודת הפטירה המקורית או העתק שלה (לא נדרש נאמן למקור).
 • צוואה מקורית של הנפטר – יש להציג את צוואתו המקורית של הנפטר. אם ישנה מניעה מלהגיש את הצוואה המקורית, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה להצגת העתק הצוואה, ובבקשה זו לפרט מהי הסיבה שבגינה לא ניתן להגיש את הצוואה המקורית. לבקשה זו יש לצרף שוברי תשלום אגרה והעתק מהצוואה.
 • אישור בדבר הודעה לכל היורשים - אישור כי היורשים יודעים שהוגשה בקשה למתן צו לקיום צוואה. את האישור ניתן להגיש בשתי דרכים:                                                                                                                                                       1. מסמך החתום על ידי כל היורשים, המאשר כי ידוע להם שהוגשה בקשה לצו קיום צוואה.                                         2. הצגת ספחים של דואר רשום, המעידים כי נשלחה הודעה לכל יורש ויורש לפי כתובתו  (במקרה של יורש שלא               ידועה כתובתו יש לפרסם בעיתון יומי).
 • ייפוי כוח - אם מגיש הבקשה לצו קיום צוואה מיוצג על ידי עורך דין, יש לצרף ייפוי כוח מקורי או העתק נאמן למקור של ייפוי הכוח.

הגשת צו קיום צוואה מקוון

את הבקשה לצו קיום צוואה מקוון יש להגיש באתר האפוטרופוס הכללי.

הגשת בקשה ברשת האינטרנט יכולה להתבצע רק אם מתקיים אחד מהתנאים הבאים:

 • הצוואה המקורית נמצאת בידי האדם המגיש את הבקשה.
 • הצוואה המקורית מופקדת אצל הרשם לענייני ירושה, ולאדם המגיש את הבקשה יש עותק של הצוואה.
 • בית המשפט לענייני משפחה אישר להציג את העתק הצוואה כהוכחת הצוואה המקורית, ובידי מגיש את הבקשה עותק הצוואה.

להסבר מפורט יותר על הליך הגשת בקשה מקוונת לחצו כאן

 

צו קיום צוואה| הליך הטיפול בבקשה לצו קיום צוואה

לאחר הגשת הבקשה לצו קיום צוואה לרשם הירושות, היא תועבר לבדיקה במזכירות ובמשרדי רשם הירושות. במסגרת זו ייבדק האם ישנה צוואה אחרת שהמנוח הפקיד בעבר אצל רשם הירושות או האם ישנו זיכרון דברים (במקרה של צוואה בעל פה); האם כבר נפתח תיק על שם המנוח על ידי אדם אחר; האם הבקשה הוגשה לפי הנהלים - האם  מולאו כל הפרטים כראוי והאם צורפו כל המסמכים והאישורים הנדרשים. בתום הבדיקה תפרסם המזכירות הודעה בעיתון יומי כי הוגשה בקשה למתן צו קיום צוואה, שתכלול את פרטי המנוח ותזמין את מי שמעוניין להגיש התנגדות למתן צו קיום הצוואה, וזאת בתוך שבועיים מיום פרסום ההודעה (או במועד מאוחר יותר בהתאם להחלטת הרשם). הודעה זו מיועדת לכל מי שרואה עצמו נפגע או שיש בידו טענת התנגדות כנגד הצוואה או כנגד הליך הוצאת צו קיום הצוואה, להשמיע את טענותיו ולהגיש התנגדות.

 

עותק של הבקשה לצו קיום צוואה יישלח לתגובת האפוטרופוס הכללי. במקרים מסוימים יצטרף האפוטרופוס הכללי להליך במטרה להגן על אינטרסים של מי מהצדדים – למשל כאשר זוכה בצוואה הוא קטין או חסוי או אדם הנמצא תחת השגחתו של האפוטרופוס הכללי. במקרה כזה תועבר הבקשה להמשך טיפול לבית המשפט לענייני משפחה.

 

אם לא הוגשה כל התנגדות לבקשה שהוגשה לצו קיום צוואה, והאפוטרופוס הכללי הודיע כי הוא אינו מעוניין לקחת חלק בהליך, ייתן רשם הירושות את הצו המבוקש. ההליך כולו עד לקבלת צו קיום הצוואה אורך לרוב כחודשיים.

 

אם אכן הוגשה התנגדות לבקשת צו קיום הצוואה, תועבר הבקשה לבית המשפט לענייני משפחה להמשך טיפול.

בית המשפט לענייני משפחה ידון בבקשה ויבדוק לעמקן את טענות ההתנגדות שהוגשו כנגד בקשת צו קיום הצוואה. 

צו קיום צוואה| מתי בקשה לצו קיום צוואה עוברת לבית המשפט ?

מתי עוברת הבקשה למתן צו קיום צוואה לבית המשפט לענייני משפחה?

בכל אחד מהמקרים הבאים תועבר הבקשה למתן צו קיום צוואה מהרשם לענייני ירושה אל פתחו של בית המשפט לענייני משפחה, לשם בירור ודיון נרחב יותר:

 1. כאשר הוגשה התנגדות לבקשה למתן צו קיום צוואה.
 2. אם המדינה או מוסד ממוסדותיה הם צד לבקשה או להליך.
 3. אם היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו מעוניינים ליזום הליך בעניין הבקשה לצו קיום צוואה.
 4. אם האפוטרופוס הכללי מעוניין להצטרף להליך בייצוג חסוי, נעדר או קטין.
 5. כאשר יש פגם או חסר בצוואה.
צו קיום צוואה| אגרות

הגשת בקשות לרשם לענייני ירושה כרוכה בתשלום אגרה עבור כל פעולה.

בקשות בנושא הוצאת צו קיום צוואה כרוכות בתשלום אגרה לפי הפירוט שלהלן:

אגרת פתיחת בקשה למתן צו קיום צוואה – (שובר כחול) 498 ש"ח.

אגרת פתיחת בקשה למתן צו קיום צוואה בהגשה מקוונת – 423 ש"ח

הוצאות פרסום בעיתון בבקשה למתן צו קיום צוואה - (שובר כתום) 130 ש"ח .

בקשה לתיקון או ביטול צו קיום צוואה – 498 ש"ח. 

התנגדות למתן צו קיום צוואה - 957 ש"ח .

ביצוע הפעולות הרשומות לעיל באינטרנט מקנה 15% הנחה מגובה אגרות אלה.

  גובה האגרות משתנה מעת לעת לכן בדקו באתר הרשם לענייני ירושה את הסכום העדכני.

צו קיום צוואה| טפסים - בקשה לצו קיום צוואה, הודעה ליורש, בקשה להעתק צווים ועוד.

לנוחיותכם ריכזנו טפסים מאתר האפוטרופוס הכללי בנושא צו קיום צוואה: 

בקשה לצו קיום צוואה - להורדה 

הודעה ליורש על פי צוואה – להורדה

בקשה להעתק צו קיום צוואה להורדה

בקשה לצו קיום צוואה מקוון – קישור לאתר הרשם

מעקב אחרי בקשות שהוגשו לרשם קישור למערכת הרשם